แบบฟอร์มลงทะเบียนคูปองออนไลน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการลงทะเบียนคูปอง

1.หมายเลขสมาชิก สสว. : *
2.รหัสบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : *
3.คำนำหน้า : * ชื่อ - นามสกุล : *
4.ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ : *
5.เบอร์โทร : *
6.Email : *

ข้อมูลสถานประกอบการ

7.ชื่อสถานประกอบการ : *
  7.1 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ : *
  7.2 เบอร์โทร : *
  7.3 Email :
8.ประเภทธุรกิจ : *

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการขอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ

1.ชื่อหน่วยงาน ที่ระบุในใบกำกับภาษีและใบรายงานผล : *
2.ที่อยู่ ที่ระบุในใบกำกับภาษีและใบรายงานผล : *
3.ชื่อตัวอย่าง :
4.แพ็คเกจที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ *
Package A การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน
Package B การตรวจวิเคราะห์ด้านมาตรฐานของรัฐ
Package C การตรวจฉลากโภชนาการ
Package D ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)

 
Verify *
หมายเหตุ : 1 รหัสสมาชิก สสว./ 1 ที่นั่งอบรม / 1 กิจการ / 1 ท่าน / คูปองส่วนลด 5,000 บาท