แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมออนไลน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม

สถานที่ที่ต้องการสมัครเข้างาน *
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ห้อง Utopia1 จ.เชียงราย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

1.หมายเลขสมาชิก สสว. * :
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขสมาชิก สสว. หากยังไม่มี (คลิ๊กที่นี่) เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2.รหัสบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * :
3.คำนำหน้า * : ชื่อ - นามสกุล * :
4.ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ * : จังหวัด รหัสไปรษณีย์
5.เบอร์โทร * :
6.Email * :
7.วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด) * : date
8.ที่ตั้งธุรกิจ * ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน อื่นๆ จังหวัด
9.ชื่อธุรกิจ * :
10.สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน * : ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 3 ปี
11.ประเภทธุรกิจ * : ภาคการผลิตเกษตร ภาคการค้า ภาคการบริการ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 3 การประเมินตนเองของกิจการ (Self Assessment) *

  0
ไม่มี
1
น้อยมาก
2
น้อย
3
พอใช้
4
ดี
5
ดีมาก
1. ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
5. การบริหารจัดการบุคคลากร
6. การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
8. ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
9. การเงินและแหล่งเงินทุน
10. การบัญชีและภาษีอากร

ส่วนที่ 4 การขอรับบริการทางห้องปฏิบัติการ *

รับคูปองตรวจแล็บฟรี
ไม่รับคูปองตรวจแล็บฟรี
หมายเหตุ กรณีเลือก รับคูปองตรวจแล็บฟรี :
1. เมื่อท่านลงทะเบียนโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องไปลงทะเบียนระบบ E-Coupon ด้วย การลงทะเบียนของท่านจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และสามารถปริ๊น E-Coupon เพื่อมาแนบเป็นหลักฐานประกอบได้
2. การสมัคร E-Coupon มีอายุการใช้งาน 15 วัน หลังจากกดยืนยันในระบบ E-Coupon หากท่านไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถสมัครใหม่ได้

 
Verify *
หมายเหตุ : 1 รหัสสมาชิก สสว./ 1 ที่นั่งอบรม / 1 กิจการ / 1 ท่าน