• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริหาร
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริหาร
นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริหาร

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668