Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 
นายเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
 
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริหาร
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริหาร
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
กรรมการบริหาร
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
0 0 0 4 1 9 1 2 9 9
0 0 0 3 4 3 3 3 2 8 1