Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 
การทดสอบ และการสุ่มตัวอย่างปุ๋ย

      ความหมายของปุ๋ย ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ปี พ.ศ. 2518 หมายความว่า “สารอินทรีย์” หรือสารอนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบำรุงความเติบโตของพืช

      พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 30 ธันวาคม 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 11 มกราคม 2551 ซึ่งการแก้ไขอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผลที่ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
      พ.ร.บ. ปุ๋ยฉบับใหม่นี้ได้มีการแก้ไขบทนิยามจากฉบับเดิม และเพิ่มเติมคำนิยามให้ครอบคลุมทุกปุ๋ย อาทิเช่น นิยามความหมายของคำว่า ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizers) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพเสียก่อน

ปุ๋ยอนินทรีย์(Inorganic Fertilizers) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอนินทรีย์สาร รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และเชิงประกอบ ปุ๋ยอนินทรีย์ ได้แก่ แอมโมเนียซัลเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ ต่อมาได้มีการสังเคราะห์เป็นยูเรีย และแคลเซียมไซยานาไมด์ หรือที่รู้จักและเรียกโดยทั่วไปว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Chemical and Organic Fertilizers) คือ ปุ๋ยที่มีสูตรปริมาณธาตุอาหารรับรอง N-P-K ที่แน่นอนและมีปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 10 % ขึ้นไป
     ถ้าต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและเพิ่มผลผลิตสูง จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืช เพื่อให้มีอยู่ในปริมาณที่พอเพียงและสมดุลกัน ธาตุอาหารที่พืชต้องการประกอบด้วย 
ธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrient) : ไนโตรเจน (Nitrogen, N), ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P), โพแทสเซียม (Potassium, K)
ธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrient) : แคลเซียม (Calcium, Ca), แมกนีเซียม (Magnesium, Mg), ซัลเฟอร์ (Sulfur, S)
ธาตุอาหารเสริม (Micronutrient) : เหล็ก (Iron, Fe) แมงกานีส (Manganese, Mn), ทองแดง (Copper, Cu), สังกะสี (Zinc, Zn), โบรอน (Boron, B), โมลิบดีนัม (Molybdenum, Mo), คลอรีน (Chlorine, Cl), นิคเกิล (Nickel, Ni)

The Central Laboratory (Thailand).Co.,Ltd.  Fertilizers testing capability.

การทดสอบ ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ ( ทั่วไป)

รายการทดสอบ
หน่วย
วิธีการทดสอบ
ประเภทของปุ๋ย
1. การทดสอบทางกายภาพ (Physical Testing)
    1.1ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้
%
DOA*-MBF**-07
ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ (ทั่วไป)-(Conventional and Organic Fertilizers)
    1.2 ปริมาณหินและกรวด
%
DOA*-MBF**-09
    1.3 พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ
%
DOA*-MBF**-10
    1.4 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ
%
DOA*-MBF**-010
    1.5 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
-
DOA*-MBF**-015
    1.6 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)
-
DOA*-MBF**-016
    1.7 ค่านำไฟฟ้าElectrical (Conductivity :EC)
ms/cm
DOA*-MBF**-017
    1.8 การย่อยสลายที่สมบูรณ์(Germination Index)
%
DOA*-MBF**-041
    1.9 ปริมาณโซเดียม (Na)
%

2. การทดสอบทางเคมี (Chemical Testing)
    2.1 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก

DOA*-MBF**-022
ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ (ทั่วไป) (Conventional and Organic Fertilizers)
        2.1.1 ไนโตรเจน (Nitrogen)

        Total-N
%
              Ammonium Nitrogen
%
              Urea Nitrogen
%
              Nitrate Nitrogen
%
        2.1.2. ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

        Total P2O5

              Citrate Insoluble P2O5
%
              Water Soluble P2O5
%
ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizers)
              Available P2O5
%
        2.1.3 โพแทสเซียม (Potassium)


 
        Total K2O

DOA*-MBF**-027
ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ (ทั่วไป) (Conventional and Organic Fertilizers)
              Available K2O
%
ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizers)
        2.1.4 แคลเซียม (Calcium :Ca)
%, mg/kg
ICP-OES

ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ ( ทั่วไป) (Conventional and Organic Fertilizers)

        2.1.5 แมกนีเซียม (Magnesium :Mg)
%, mg/kg
ICP-OES
ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ (ทั่วไป) (Conventional and Organic Fertilizers)
        2.1.6 ซัลเฟอร์ (Sulfur :S)
%, mg/kg
ICP-OES
    2.2 การวิเคราะห์ธาตุอาหารเสริม


        2.2.1. โบรอน (Boron :Bo)
mg/kg
ICP-OES
        2.2.2. โคบอลท์ (Cobalt :Co)
mg/kg
        2.2.3. ทองแดง (Copper :Cu)
mg/kg
        2.2.4. คลอรีน (Chlorine :Cl)
mg/kg
        2.2.5. เหล็ก (Iron :Fe)
mg/kg
        2.2.6. แมงกานีส (Manganese :Mn)
mg/kg
        2.2.7. โมลิบดีนัม (Molybdenum :Mo)
mg/kg
        2.2.8. นิกเกิล (Nickel :Ni)
mg/kg
        2.2.9. ซีลีเนียม (Selenium :Se)
mg/kg
        2.2.10. โซเดียม (Sodium :Na)
mg/kg
        2.2.11. สังกะสี (Zinc :Zn)
mg/kg
    2.3 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนัก


ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ (ทั่วไป) (Conventional and Organic Fertilizers)
        2.3.1 สารหนู (Arsenic :As)
mg/kg
ICP-OES
        2.3.2 แคดเมียม (Cadmium :Cd)
mg/kg
ICP-OES
        2.3.3 โครเมียม (Chromium :Cr)
mg/kg
ICP-OES
        2.3.4 ตะกั่ว (Lead :Pb)
mg/kg
ICP-OES
        2.3.5 ปรอท (Mercury :Hg)
mg/kg
ICP-MS
* DOA = Department of Agriculture
** MBF = Method for Biofertilizer/CLT
ICP-OES (Inductive Couple Plasma-Optical Emission Spectrophotometer)
ICP-MS (Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer)
 

Package 1. ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizers)

รายการทดสอบ
หน่วย
วิธีการทดสอบ
1. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrient Analysis)
    Nitrogen (Total N)
%
DOA*-MBF**-018
        Ammonium Nitrogen
        Urea Nitrogen
        Nitrate Nitrogen

    Phosphorus (Total P2O5 )

%
DOA*-MBF**-022

        Citrate insoluble P2O5

        Water soluble P2O5
        Available P2O5

    Potassium (Total K 2O )

%
DOA*-MBF**-027
        Available K2O
2. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrient Analysis)
    Calcium (Ca)
%
ICP-OES
    Magnesium (Mg)
    Sulfur (S)
3. การทดสอบทางกายภาพ (Physical Analysis)
    pH
%
DOA*-MBF**-015
    Moisture
%
DOA*-MBF**-07
* DOA = Department of Agriculture
** MBF = Method for Biofertilizer/CLT
ICP-OES (Inductive Couple Plasma-Optical Emission Spectrophotometer)
 

Package 2. การวิเคาะห์ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Chemical and Organic Fertilizers)

รายการทดสอบ
หน่วย
วิธีการทดสอบ
1. การวเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrient Analysis)
    Nitrogen (Total N)
% by weight
DOA*-MBF**-018
    Phosphorus (Total P2O5 )
% by weight
DOA*-MBF**-022
    Potassium (Total K2O )
% by weight
DOA*-MBF**-027
2. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrient Analysis)
    Calcium (Ca)
%
ICP-OES
    Magnesium (Mg)
    Sulfur (S)
    Other Micronutrients***
3. การทดสอบทางกายภาพ (Physical Analysis)
    pH
%
DOA*-MBF**-015
    Moisture
%
DOA*-MBF**-07
* DOA = Department of Agriculture
** MBF = Method for Biofertilizer/CLT
*** Other Micronutrients Fe Zn Mn Cu B Mo Cl Si Na and Co
ICP-OES (Inductive Couple Plasma-Optical Emission Spectrophotometer)
 

Package 3. การวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดไม่เป็นของเหลว (Organic Fertilizers- (non-liquid type))

รายการทดสอบ
หน่วย
วิธีการทดสอบ
1. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrient Analysis)
    Nitrogen (Total N)
% by weight
DOA*-MBF**-018
    Phosphorus (Total P2O5 )
% by weight
DOA*-MBF**-022
    Potassium (Total K2O )
% by weight
DOA*-MBF**-027
2. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrient Analysis)
    Calcium (Ca)
%
ICP-OES
    Magnesium (Mg)
    Sulfur (S)
    Other Micronutrients***
3. Organic Matter
% by weight
DOA*-MBF**-010
4. Carbon & Nitrogen Ratio (C/N Ratio)
%
DOA*-MBF**-016
5. Germination index
%
DOA*-MBF**-041
6. Electrical conductivity
dS/m
DOA*-MBF**-017
7. Sodium (Na)
% by weight
ICP-OES
8. Moisture
%
DOA*-MBF**-07
9. Extraneous Matter (plastic, glass, metal & others)
%
DOA*-MBF**-10
10. การวิเคราะห์สารเป็นพิษต่างๆ (Heavy Metal Contaminants)
    Arsenic (As)
%
ICP-OES
    Cadmium (Cd)
%
ICP-OES
    Chromium (Cr)
%
ICP-OES
    Copper (Cu)
%
ICP-OES
    Lead (Pb)
%
ICP-OES
    Mercury (Hg)
%
ICP-MS
* DOA = Department of Agriculture
** MBF = Method for Biofertilizer/CLT
*** Other Micronutrients Fe Zn Mn Cu B Mo Cl Si Na and Co
ICP-OES (Inductive Couple Plasma-Optical Emission Spectrophotometer)
ICP-MS (Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer)
 
Package 4 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเป็นของเหลว (Organic Fertilizers- (liquid type)
รายการทดสอบ
หน่วย
วิธีการทดสอบ
1. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrient Analysis)
    Nitrogen (Total N)
% by weight
DOA*-MBF**-018
    Phosphorus (Total P2O5)
% by weight
DOA*-MBF**-022
    Potassium (Total K2O )
% by weight
DOA*-MBF**-027
2. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง (Secondary Micronutrient Analysis)
    Calcium (Ca)
%
ICP-OES
    Magnesium (Mg)
    Sulfur (S)
    Other Micronutrients***
3. Organic Matter
% by weight
DOA*-MBF**-010
4. Carbon & Nitrogen Ratio (C/N Ratio)
%
DOA*-MBF**-016
5. Electrical conductivity
dS/m
DOA*-MBF**-017
6. Sodium (Na)
% by weight
ICP-OES
7. การวิเคราะห์สารเป็นพิษต่างๆ (Heavy Metal Contaminants)
    Arsenic (As)
%
ICP-OES
    Cadmium (Cd)
%
ICP-OES
    Chromium (Cr)
%
ICP-OES
    Copper (Cu)
%
ICP-OES
    Lead (Pb)
%
ICP-OES
    Mercury (Hg)
%
ICP-MS
* DOA = Department of Agriculture
** MBF = Method for Biofertilizer/CLT
*** Other Micronutrients Fe Zn Mn Cu B Mo Cl Si Na and Co
ICP-OES (Inductive Couple Plasma-Optical Emission Spectrophotometer)
ICP-MS (Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer)
0 0 0 4 1 9 1 2 7 8
0 0 0 3 4 3 3 3 0 7 1