Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ

บริษัท ห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ โดยสามารถใช้บัตรเครดิต ในการชำระค่าบริการ โดยเงื่อนไขการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต สามารถสอบถามได้ ณ จุดให้บริการชำระค่าบริการของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

0 0 0 4 1 9 1 3 1 8
0 0 0 3 4 3 3 3 4 7 1