Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

รวมพลังสองหน่วยงานกระทรวงการคลัง ช่วยเหลือ SME ตามแนวประชารัฐ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 - องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผอ.องค์การสุรา ลงนาม MOU กับเซ็นทรัลแล็บไทย โดยนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ในการสนับสนุนแอลกอฮอล์ที่เป็นสารเคมีหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องแล็บ เพื่อลดต้นทุนค่าบริการตรวจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โอท็อป และเอสเอ็มอี ตามโครงการแล็บประชารัฐ0 0 0 4 1 9 1 3 3 4
0 0 0 3 4 3 3 3 6 3 1