• รูปหน้าสมัครงาน

ผู้อำนวยการ (สาขาขอนแก่น)

on .


ผู้อำนวยการ (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นผู้นำทางด้านการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ
2. พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์กับการบริหารห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. วางแผนการใช้เครื่องมือ และพื้นที่ของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกิจกรรมการทดสอบและการให้บริการ
4. ให้ข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่บุคลากรในห้องปฏิบัติการ
5. ทบทวนคู่มือคุณภาพ,ขั้นตอนการดำเนินงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ
6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้น
7. กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้
8. อนุมัติรายงานผลการทดสอบ
9. อนุมัติการเข้าถึงข้อมูลในรายงานผลการทดสอบ
10. ควบคุมดูแลการเงินของสาขา รวมถึงการควบคุม ดูแลหนี้ค้างชำระ
11. บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset) ของสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการควบคุมดูแลทรัพย์สินของสาขา
12. บริหารบุคลากรของสาขาให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการหรือองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ และ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานที่สาขาที่ระบุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ (สาขาขอนแก่น)


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668