• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่)

on .


เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน

1. ทำหน้าที่รับวางบิล
2. จัดทำเช็คและจ่ายเช็ค
3. ทำหน้าที่รับเงินค่าบริการ/สินค้าและออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าของสำนักงานใหญ่
4. จัดทำรายงานการรับและจ่ายเงินประจำวัน,สัปดาห์และรายเดือนของสำนักงานใหญ่
5. ทำหน้าที่กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
6. ดูแลเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย และเบิกชดเชยเงินสดย่อยสำนักงานใหญ่
7. ทำหน้าที่ติดตาม ทวงถามการค้างชำระค่าบริการ/สินค้าของสำนักงานใหญ่
8. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ บัญชี หรือการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 – 3 ปี
  • เคยจัดทำใบสำคัญจ่ายและเช็คมาอย่างน้อย 1 ปี
  • เคยออกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ, Social Media และ Micrososoft Offices ได้เป็นอย่างดี
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668