• รูปหน้าสมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร (สาขาสมุทรสาคร)

on .


ช่างซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร (สาขาสมุทรสาคร)

รายละเอียดงาน

1.ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และสาธารณูปโภคทั้งหมด ให้อยู่ในภาวะปกติพร่้อมใช้งาน
2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
3.บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง
4.รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงอาคารหรือสายงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
  • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานระบบของอาคารเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานหนัก / ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ / ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีลักษณะใจรักบริการ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์
  • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office Word, Excel, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668