• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

on .


เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

รายละเอียดงาน

1.สนับสนุนการจัดการแผนกลยุทธ์ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการปรับตัวต่อสภาพการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
2.จัดทำ Template แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน
3.ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายแผนงานและตัวชี้วัด (KPI)
4.รวบรวม KPI จากฝ่ายงานต่าง ๆ และทำรายงานสรุปภาพรวม จัดทำรายงาน KPI ของบริษัท และวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
5.จัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัท
6.ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และแนวโน้มที่มีผลต่อแผนงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 26-35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านแผนงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการนำเสนอข้อมูล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทุกระดับ
  • สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ และ Social Media ได้เป็นอย่างดี


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668