• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

on .

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

1.ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
2.ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงติดตามผลการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ
3.จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4.ตรวจสอบงานตรวจตามแผนที่กำหนด/ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
-เลือกตัวอย่างการตรวจสอบ รวมถึงรวบรวมเอกสารประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบ
-จัดทำกระดาษทำการประกอบการตรวจสอบ
-รวมรวมข้อสังเกต/ประเด็นที่ตรวจพบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
5.จัดทำเอกสารภายในและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญาโท สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบหรือความเสี่ยง
3.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
4.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6.มีทักษะในการจดรายงานและจัดทำวาระการประชุม
7.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
8.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668