• รูปหน้าสมัครงาน

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา

on .

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา

รายละเอียดงาน

1.จัดทำเอกสารขั้นตอนการทดสอบ
2.ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างตามขั้นตอนที่กำหนด
3.อ่านผล จดบันทึกข้อมูลดิบและคำนวณผลการทดสอบ
4.สอบเทียบ ทวนสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ จัดทำเอกสารวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5.ทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
6.จัดทำเอกสารแสดงข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้
7.ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
8.ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของพนักงานล้างเครื่องแก้ว
9.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
10.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีวิทยา อย่างน้อย 1 ปี
3.มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต
4.สามารถทำงานที่สาขากรุงเทพได้


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668