• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานขายและพัฒนาธุรกิจ

on .

เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานขายและพัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดงาน

1.จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.ประสานงาน สนับสนุน และปฏิบัติงานในโครงการสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ประสานงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการหารายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
4.จัดเตรียมข้อมูล บันทึก และจัดทำแผนงานประจำปี
5.ติดตามการประเมินผลโครงการที่ได้รับมอบหมาย
6.วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการดำเนินการโครงการ และค้นหาวิธีการหรือเทคนิคมาบริหารโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
2.อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
3.มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมตัดต่อภาพ/วีดีโอได้
4.มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบดี มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
6.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668