• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการผู้อำนวยการ

 

นายจารึก จันทรวงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบ สายงานสาขา 1, สายงานสาขา 2
นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานปฏิบัติการ
นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
นายศรพล บุพนิมิตร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
นายพยงค์ ณ นคร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวกชพร กรมจรรยาบวร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสาขาสงขลา
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668