เทคโนโลยีแล็บ ตรวจสอบอาหาร-น้ำเพื่อสวนสัตว์

สวนสัตว์เชียงใหม่นำระบบเทคโนโลยีแล็บตรวจสอบอาหารและน้ำก่อนให้สัตว์กว่า 2 พันตัวกินเพื่อสร้างความปลอดภัย

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668