• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Board of Directors

Mr.Ace Viboolcharern
Chairman
Mr.Wattanasak Sur-iam
Director
Ms.Wilai Tantinantana
Director
Mrs.Sunee Eksomtramate
Director
Ms.Prapee Ankinandana
Director
Mr.Pawich Sitthanuparpkul
Director
Mr.Veerapong Malai
Director
Ms.Rasa Kanchanasai
Director
Mr.Wachira Kaewkor
Director
Ms.Ausanee Mahagitsiri
Director
Mr.Chakrit Tiebtienrat
Director and Secretary

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668