• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Board of Directors

Mr. Piyakorn Apibalsri
Chairman
Ms.Wilai Tantinantana
Deputy Chairman
Mr.Veerapong Malai
Deputy Chairman
Mr.Wattanasak Sur-iam
Director
Ms.Prapee Ankinandana
Director
Mr.Pawich Sitthanuparpkul
Director
Ms.Rasa Kanchanasai
Director
Mr.Wachira Kaewkor
Director
Ms.Ausanee Mahagitsiri
Director
Mrs.Chanunporn Phisitvanich 
Director
Mr.Chakrit Tiebtienrat
Director and Secretary

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668