• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายปิยกร อภิบาลศรี
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
นายวีระพงศ์ มาลัย
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
กรรมการบริษัทฯ
นายภาวิช สิทธานุภาพกุล
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริษัทฯ
นายวชิระ แก้วกอ
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
กรรมการบริษัทฯ
นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
กรรมการบริษัทฯ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668