• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทฯ
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
กรรมการบริษัทฯ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
กรรมการบริษัทฯ
 
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
กรรมการบริษัทฯ
นายภาวิช สิทธานุภาพกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายวีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริษัทฯ
นายวชิระ แก้วกอ
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
กรรมการบริษัทฯ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668