คำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

 

Q: บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการอะไรบ้าง?


    A : บริษัทของเราให้บริการดังนี้

 • การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร1
 • สอบเทียบเครื่องมือ
 • การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
 • โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (PT)
 • หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, CoC, GMP/HACCP
 • บริการที่ปรึกษาระบบ ISO 170251
 • วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 

 

Q: บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีทั้งหมดกี่สาขา?


    A :บริษัทของเรามีทั้งหมด 6 สาขา คือ

 • สาขากรุงเทพฯ
 • สาขาฉะเชิงเทรา
 • สาขาสมุทรสาคร
 • สาขาเชียงใหม่
 • สาขาขอนแก่น
 • สาขาสงขลา

 

 

 

เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของอาหาร

 

Q: ความปลอดภัยด้านอาหารคืออะไร?


    A :ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่อธิบายถึงการซื้อ การเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร การเสิร์ฟ รวมถึงการจัดการกับอาหารที่เหลือ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดโรคจากอาหาร

 

Q: อันตรายจากอาหารคืออะไร?


    A :อันตรายจากอาหารเกิดจากการปนเปื้อน ของสารที่เป็นอันตราย หรือจุลินทรีย์ในอาหาร สิ่งที่อาจปนเปื้อนในอาหาร และทำให้เกิดอันตรายได้แก่ การปนเปื้อนจาก สารเคมี จุลชีววิทยา และทางกายภาพ

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668