• รูปหน้าบริการ
มกราคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มีนาคม 2019
เมษายน 2019
พฤษภาคม 2019
มิถุนายน 2019
กรกฎาคม 2019
สิงหาคม 2019
กันยายน 2019
ตุลาคม 2019
พฤศจิกายน 2019
ธันวาคม 2019

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668