• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

สอบเทียบเครื่องมือ

 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล Central Lab Thai กับทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรวิทยา พร้อมให้คำปรึกษาในการพัมนาระบบการวัดเพื่อให้ผลผลิต มีคุณภาพมาตรฐานจนสามารถ ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Central Lab Thai ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ครอบคลุม 5 ขอบข่าย พร้อมเสนอค่าความสามารถในการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability : CMC) ให้ท่านเลือกใช้งานทั้งในระดับมาตรฐานทุติยภูมิ (secondary Standards) และระดับปฏิบัติงาน (Working Standards) ดังนี้.

 
 
 
 
การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ
การสอบเทียบทางด้านมวล
การสอบเทียบทางด้านปริมาตร
การสอบเทียบทางด้านเคมี
การสอบเทียบทางด้านการหมุนเหวี่ยง
การสอบเทียบทางด้านแรงดัน
การบริการอื่นๆ
การสอบเทียบทางด้านมิติ
 
 
  รายการ ดาวน์โหลด
1. ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ดาวน์โหลด
2. รายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ดาวน์โหลด
3. ใบขอรับบริการสอบเทียบ ดาวน์โหลด
4. หนังสือขอเครดิต ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : สามารถส่งข้อมูลใบขอรับบริการสอบเทียบที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668