• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวปณิตา ชินวัตร
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
กรรมการบริหาร
นางสาวอิสรา ภูมาศ
กรรมการบริหาร
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668