• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายวีระพงศ์ มาลัย
นายวีระพงศ์ มาลัย
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
กรรมการบริหาร
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริหาร
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
กรรมการบริหาร
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668