• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริหาร
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริหาร
นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริหาร
พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668