• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายวีระพงศ์ มาลัย
นายวีระพงศ์ มาลัย
ประธานกรรมการบริหาร
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริหาร
นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการบริหาร
นางสาววิภา เหลืองมณี
กรรมการบริหาร
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668