• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายวีระพงศ์ มาลัย
นายวีระพงศ์ มาลัย
ประธานกรรมการบริหาร

 

นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
กรรมการบริหาร
นายธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการบริหาร
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

Logo Slider (thai)

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668