ใบคำขอรับบริการ


 
 
 
    • ด้านตรวจสอบและรับรองระบบ CB IB (Inspection & Quality Systems and Products Certification)

1. แบบขอการรับรอง/การตรวจ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
2. แบบขอการรับรอง/การตรวจ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP
3. แบบขอการรับรอง/การตรวจ ตามมาตรฐานการเกษตร GAP
4. แบบขอการรับรอง/การตรวจ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668