• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการผู้อำนวยการ
นางชม้อย ทองลือ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน และผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานและสำนักงานสาขา

นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาขอนแก่น
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา
นายสมชาติ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นางสาวจิดาภา โชติเล็กธนา
ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีและการเงิน
นางสาวจิรา วรธนิตกิจกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริการคุณภาพระบบมาตรฐาน
นางนลินี สุรดินทร์กูร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และยุทธศาสตร์และ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานขายและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวสกาวรัตน์ สืบบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ และผู้อำนวยการส่วนธุรการและเลขานุการการประชุม

ผู้อำนวยการส่วนงาน

นายสุชน สุนทราวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องมือวิทยาศาสตร์
นางสาวอัญชลี ทองบาง
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
นายเบญจรัตน์ ฤทธิรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปัณณชล ขัตติสร
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารธุรกิจองค์กร
นางสาวฐิราพัชร เกษมปาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
นายกรพล ภัคโชติธนากุล
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน
นางสาวกรุณา ทาศรี
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาเชียงใหม่
นางสาวสุจารีย์ อินทร์ชะมาต
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาขอนแก่น
นางวนิสา มีเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขากรุงเทพ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นายธเนศ โฉมงาม
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นางสาวธนิดา พิมพ์มา
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมและทดสอบความชำนาญ
นางชุติมา จอร์จ
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริการสอบเทียบเครื่องมือ
นางสาวอุบลรัตน์ เสนเกตุ
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นางซอรา คงคาลิหมีน
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาสงขลา
นายภาสกร นพพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นางสาวเมตตา ถนอมเกิด
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานสาขากรุงเทพ
นางเกษฎา สงวนงาม
ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
นายชูศักดิ์ พุกสุวรรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริการสอบเทียบเครื่องมือ
นางสาวสุกัญญา พัทธยุติ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจประเมินและรับรองระบบ
นางสาวกัลยาณี สามิภักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนฝึกอบรมและทดสอบความชำนาญ
นายอภิรัฐ สุนทราวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่
นางสาวสุพัชชญาพร อุ่นสว่างวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนการเงิน
นางสาวทัศนีย์ เม่นหวา
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
นายธนภัทร สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการส่วนจัดซื้อและพัสดุ
นายธีรศักดิ์ พยนต์เลิศ
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนธุรการและเลขานุการการประชุม
นายคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและวิชาการ
นายอธิรัช ภัทรเดชพงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผน งบประมาณและการตลาด และผู้จัดการแผนกการตลาด

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668