• รูปหน้าบริการ

ประกาศและกฎกระทรวงฯ (ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร)

1.ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

2. ประกาศและกฎกระทรวงฯ (ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร)
2.1 กฏกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
2.2 กฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
2.5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.6 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668