การจัดส่งตัวอย่าง

ขั้นตอนการจัดส่งตัวอย่างจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

1) สอบถามราคาค่าวิเคราะห์ได้จากงานบริการลูกค้า
หมายเลข 0 2940 6881-3 ต่อ 218, 164 เบอร์ตรง 0 2561 4387-88


2) กรอกข้อมูลในใบคำขอรับบริการ (Test Application : TA) ให้ครบถ้วน โดยสามารถ download ได้ดังนี้
(หากมีใบนำส่งตัวอย่างประกอบสามารถ download ได้เช่นกัน)

1. ใบคำขอรับบริการ

2. ใบนำส่งตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง รายละเอียดที่ต้องกรอกในใบคำขอรับบริการ ได้แก่

  1. 1. ชื่อบริษัท และที่อยู่
  2. 2. ชื่อ สกุล ผู้ที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
  3. 3. ใบรายงานผล (ต้องการภาษาอะไร)
  4. 4. การรับ-ส่งใบรายงานผล (มารับเอง หรือจัดส่ง)
  5. 5. วิธีการชำระเงิน
  6. 6. ชื่อตัวอย่างที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผล
  7. 7. รายการทดสอบ (ที่ต้องการให้ทำการวิเคราะห์)
  8. (ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่าง)

3) นำตัวอย่างพร้อมใบคำขอรับบริการที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมใบนำส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ส่งที่ห้องรับตัวอย่าง
ของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งตั้งอยู่ตามแผนที่ที่สามารถ download ได้ดังนี้ (แผนที่)


4) ลูกค้ารอรับสำเนาของใบขอรับบริการกลับไป เพื่อรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
- วันนัดรับผลทดสอบ
- ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
- เลขที่ขอรับบริการ (TA No.) เพื่อใช้สอบถามข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นได้ จากงาน
บริการลูกค้า ทางหมายเลข 0 2940 6881-3 ต่อ 218, 164 เบอร์ตรง 0 2561 4387-88โปรแกรมการส่งตัวอย่าง การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ในตัวอย่าง น้ำ น้ำแข็ง และน้ำล้างซาก ประจำปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1V8Q3N7UfwvcT9GVfSf1qRmjqZYDjHd-5?usp=sharing 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668