• ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
  • ข้อร้องเรียน
  • โครงการ “แล็บประชารัฐจะตรวจให้”
ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
  
CAPTCHA
ข้อร้องเรียน
  
CAPTCHA

โครงการ  “แล็บประชารัฐจะตรวจให้

แล็บประชารัฐเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในด้านปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาจากตลาดสดไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ร่วมกันแนะนำหรือบอกความต้องการที่อยากให้แล็บประชารัฐไปสุ่มตรวจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไร ทั้งนี้เพื่อนำผลการตรวจมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงกลับไปสู่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ

  
CAPTCHA

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668