• ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
  • ข้อร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
  
CAPTCHA
ข้อร้องเรียน
  
CAPTCHA

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668