• รูปหน้าบริการ

บริการที่ปรึกษาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

 

บริการที่ปรึกษาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

Central Lab Thai พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการจัดทำระบบคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีเกษตร ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ตามระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ (ISO/IEC 17025) ระบบคุณภาพสำหรับการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17043) และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (มอก. 2677) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อาทิ การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร การวางแผนการจัดการ การจัดฝึกอบรมบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แบบ In-house Training) การติดตามดำเนินการและให้คำแนะนำ จนถึงขั้นตอน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

ติดต่อสอบถาม
คุณหนึ่งฤทัย รงค์ทอง
แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ
Tel.0-2940-6881-3, 0-2940-5993 Ext.212
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบบริหารคุณภาพ

  • ยกระดับกระบวนการของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดี
  • เพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
  • ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลทดสอบ/สอบเทียบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังคน เวลา และเงินลงทุน
  • เป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในระบบห่วงโซ่อาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

กิจกรรม

1. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้คำแนะนำการนำไปปฏิบัติ

2. เข้าเก็บรวบรวมด้านข้อมูลกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพและวิธีดำเนินการ (Quality manual and Procedures)

3. เข้าติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำ

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

หมายเหตุ: หลักสูตร และจำนวนวันหรือ Manday ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ


หากท่านใดสนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มใบขอรับบริการได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด บันทึกความต้องการบริการที่ปรึกษา

ดาวน์โหลด บันทึกความต้องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ดาวน์โหลด บันทึกความต้องการจัดฝึกอบรม In-house Training

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668