• รูปหน้าบริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

 

ปัจจุบันความต้องการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับรายการทดสอบด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และยินดีที่จะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของลูกค้า และเพื่อนร่วมค้า บริการทดสอบความชำนาญจึงเป็นอีกหนึ่งบริการของเรา


Central Lab Thai มีบริการชุดโปรแกรม ตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, General requirements for proficiency testing ในสาขาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยมีรายการที่หลากหลาย ตามแนวโน้มของการรับรองห้องปฏิบัติการในแต่ละปี เช่น สารตกค้าง โลหะหนัก ยาสัตว์ตกค้าง ฮีสตามีนและอื่นๆ

Central Lab Thai ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

 

การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและแผนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2565

ดาวน์โหลดแผนโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปี 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2564

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2564

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ดาวน์โหลด
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
PT01-6401 Tetracycline group (Chlortetracycline, Doxycycline, Oxytetracycline, Tetracycline) กุ้ง 7 ม.ค.64 12 ม.ค.64 ดาวน์โหลด
PT08-6402 Pesticide residues (OC, OP, PY, CB) for 4Confirmatory method มันฝรั่ง 7 ม.ค.64 12 ม.ค.64 ดาวน์โหลด
PT02-6403 ß-agonist Salbutamol, Clenbuterol ปัสสาวะสุกร 4 ก.พ.64 9 ก.พ.64 ดาวน์โหลด
PT03-6404 As, Cu, Cd, Hg, Pb เนื้อปลา 4 ก.พ.64 9 ก.พ.64 ดาวน์โหลด
PT04-6405 Histamine เนื้อปลา 4 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
1PT15-6406 Sulfur dioxide แป้งมันสำปะหลัง 8 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 ดาวน์โหลด
1PT16-6407 Acid value & Peroxide value น้ำมันปาล์ม 8 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 ดาวน์โหลด
PT05-6408 Fluoroquinolone group & Quinolone group for Confirmatory method (Fluoroquinolone group : Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Sarafloxacin, Norfloxacin, Danofloxacin, Difloxacin Quinolone group : Flumequine, Oxolinic acid, Nalidixic acid) กุ้ง 6 พ.ค. 64 11 พ.ค.. 64 ดาวน์โหลด
PT05-6409 Fluoroquinolone group for Screening Method กุ้ง 6 พ.ค. 64 11 พ.ค.. 64 ดาวน์โหลด
PT05-6410 Fluoroquinolone group for 2 Method กุ้ง 6 พ.ค. 64 11 พ.ค.. 64 ดาวน์โหลด
PT06-6411 Nitrofuran metabolites AHD (total), AMOZ (total) , AOZ (total), SEM (total) แป้งมันสำปะหลัง 10 มิ.ย. 64 15 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
PT07-6412 Malachite green (Malachite green, Leucomalachite green) กุ้ง 10 มิ.ย. 64 15 มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด
1PT17-6413 Color (ADMI method) น้าเสีย 8 ก.ค. 64 13 ก.ค. 64 ดาวน์โหลด
PT11-6414 Sulfur dioxide กุ้ง 11 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 ดาวน์โหลด
PT12-6415 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 9 ก.ย. 64 14 ก.ย. 64 ดาวน์โหลด
PT13-6416 Sulfonamide group (Sulfanilamide, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfamonomethoxine, Sulfapyridine, Sulfaquinoxaline, Sulfathiazole, Sulfisoxazole, Sulfachloropyridazine, Ormetroprim, Trimetroprim) กุ้ง 14 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64 ดาวน์โหลด
PT14-6417 Chloramphenicol กุ้ง 4 พ.ย. 64 9 พ.ย. 64 ดาวน์โหลด

รายการโปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ILC 64-21 Pesticide residues for Screening Method มันฝรั่ง 7 ม.ค.64 12 ม.ค.64
ILC 64-22 Ractopamine ปัสสาวะสุกร 4 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64
ILC 64-23 ß-agonist (Salbutamol, Clenbuterol & Ractopamine) เนื้อหมู 4 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64
ILC 64-24 Moisture & NaCl เนื้อปลา 4 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64
ILC 64-25 NaCl น้ำปลา 4 มี.ค. 64 9 มี.ค. 64
ILC 64-26 Crystal violet กุ้ง 10 มิ.ย. 64 15 มิ.ย. 64
ILC 64-27 Sulfonamide group ซีรั่มสุกร 8 ก.ค. 64 13 ก.ค. 64
ILC 64-28 Moisture & NaCl กุ้ง 8 ก.ค. 64 13 ก.ค. 64
ILC 64-29 Fipronil ไข่ไก่ 31 ก.ค. 64 17 ส.ค. 64

หมายเหตุ:
1) 1เป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศิวิมล/สุวีร์ณัช/กิ่งแก้ว โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 210 หรือ 092-1629449 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668