• รูปหน้าบริการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

 

ปัจจุบันความต้องการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับรายการทดสอบด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และยินดีที่จะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของลูกค้า และเพื่อนร่วมค้า บริการทดสอบความชำนาญจึงเป็นอีกหนึ่งบริการของเรา


Central Lab Thai มีบริการชุดโปรแกรม ตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, General requirements for proficiency testing ในสาขาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยมีรายการที่หลากหลาย ตามแนวโน้มของการรับรองห้องปฏิบัติการในแต่ละปี เช่น สารตกค้าง โลหะหนัก ยาสัตว์ตกค้าง ฮีสตามีนและอื่นๆ

Central Lab Thai ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

 

การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและแผนเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2567

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2566

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2567

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
PT01-6701 Tetracycline group for 1Confirmatory method กุ้ง 4 ม.ค. 67 15-19 ม.ค. 67 5,500
PT02-6702 ß-agonist (Salbutamol & Clenbuterol)
- 1Confirmatory method
- 3Test kit
ปัสสาวะสุกร 1 ก.พ. 67 12-16 ก.พ. 67 8,500
4PT21-6703 Glyphosate acid &
Glyphosate Isopropylammonium
Glyphosate IPA 48% SL 1 ก.พ. 67 12-16 ก.พ. 67 8,000
PT04-6704 Histamine (Round 1)
ปิดรับสมัคร เนื่องจากห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโปรแกรมเต็มจำนวน
เนื้อปลา 29 ก.พ. 67 11-15 มี.ค. 67 5,000
4PT09-6705 Moisture
- Hot air oven
- Moisture balance
เนื้อปลา 29 ก.พ. 67 11-15 มี.ค. 67 2,000
4PT09-6706 Sodium Chloride
- Titration
- Auto-titration
เนื้อปลา 29 ก.พ. 67 11-15 มี.ค. 67 2,500
PT08-6707 Pesticide residues (CB, OC, OP & PY) for 1Confirmatory method ผักกวางตุ้ง 10 เม.ย. 67 22-26 เม.ย. 67 7,000
4PT20-6725 Bacillus cereus แป้งมันสำปะหลัง 10 เม.ย. 67 22-26 เม.ย. 67 3,500
PT05-6708 Fluoroquinolone group & Quinolone group for 1Confirmatory method รวม Oxolinic acid กุ้ง 2 พ.ค. 67 13-17 พ.ค. 67 5,500
PT05-6709 Fluoroquinolone group for 2Screening Method กุ้ง 2 พ.ค. 67 13-17 พ.ค. 67 5,500
PT03-6710 As, Cd, Cu, Hg & Pb เนื้อปลา 30 พ.ค. 67 10-14 มิ.ย. 67 5,000
PT06-6711 Nitrofuran metabolites
- AHD - AMOZ - AOZ - SEM - DNSH
- 1Confirmatory method
- 3Test kit
กุ้ง 30 พ.ค. 67 10-14 มิ.ย. 67 5,500
4PT19-6726 Yeasts & Molds แป้งมันสำปะหลัง 30 พ.ค. 67 10-14 มิ.ย. 67 3,500
PT07-6712 Malachite green & Crystal violet for 1Confirmatory method
- Malachite green - Crystal violet
กุ้ง 27 มิ.ย. 67 8-12 ก.ค. 67 5,500
PT07-6713 Total Malachite green for 2Screening method กุ้ง 27 มิ.ย. 67 8-12 ก.ค. 67 5,500
4PT22-6714 Cypermethrin Cypermethrin 35% EC 27 มิ.ย. 67 8-12 ก.ค. 67 8,000
PT11-6715 Sulfur dioxide for Quantitative method กุ้ง 1 ส.ค. 67 13-16 ก.ย. 67 5,000
4PT04-6716 Histamine น้ำปลา 1 ส.ค. 67 13-16 ก.ย. 67 2,500
PT12-6717 Phosphorus as P2O5
- Total Phosphorus - Polyphosphate
กุ้ง 29 ส.ค. 67 9-13 ก.ย. 67 5,000
4PT17-6718 Color (ADMI method) น้ำเสีย 29 ส.ค. 67 9-13 ก.ย. 67 5,000
4PT18-6727 Aerobic Plate Count แป้งมันสำปะหลัง 29 ส.ค. 67 9-13 ก.ย. 67 3,000
PT15-6719 Sulfur dioxide for Quantitative method แป้งมันสำปะหลัง 3 ต.ค. 67 7-11 ต.ค. 67 5,000
4PT16-6720 Acid value น้ำมันปาล์ม 3 ต.ค. 67 7-11 ต.ค. 67 5,000
4PT16-6721 Peroxide value น้ำมันปาล์ม 3 ต.ค. 67 7-11 ต.ค. 67 5,000
4PT23-6728 pH แป้งมันสำปะหลัง 3 ต.ค. 67 7-11 ต.ค. 67 5,000
PT14-6722 Chloramphenicol
-1Confirmatory method -3Test kit
กุ้ง 31 ต.ค. 67 11-15 พ.ย. 67 5,500
PT04-6723 Histamine (Round 2) เนื้อปลา 31 ต.ค. 67 11-15 พ.ย. 67 5,000
PT13-6724 Sulfonamide group for 1Confirmatory method กุ้ง 4 ธ.ค. 67 16-20 ธ.ค. 67 5,500

หมายเหตุ: * ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีจัดส่งไปต่างประเทศ, เอกสารภาษาอังกฤษ หรือออกใบเสร็จในนามต่างประเทศ โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายกับผู้ประสานงาน
1) 1Confirmatory method คือ การทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบ เช่น HPLC, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS เป็นต้น
2) 2Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
3) 3ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
4) 4เป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010
สำหรับห้องปฏิบัติการที่ประสงค์ส่งผลทดสอบมากกว่า 1 วิธี โปรดแจ้งพร้อมการสมัคร หรืออย่างช้าภายในวันที่ปิดรับสมัครโปรแกรม

รายการโปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
ILC 67-29 Tetracycline group for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 4 ม.ค.67 15-19 ม.ค.67 5,500
ILC 67-30 ß-agonist
- 1Confirmatory method
- 3Test kit
เนื้อหมู 1 ก.พ. 67 12-16 ก.พ. 67 5,500
ILC 67-31 Pesticide residues for 2Screening Method
- GPO Test kit
-GT Test kit
ผักกวางตุ้ง 10 เม.ย. 67 22-26 เม.ย. 67 7,000
ILC 67-32 Flumequine for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 2 พ.ค. 67 13-17 พ.ค. 67 5,500
ILC 67-33 Sulfur dioxide for Qualitative method
- 3Test kit
กุ้ง 1 ส.ค. 67 13-16 ส.ค. 67 5,000
ILC 67-34 Sodium Chloride & Total Nitrogen
- Sodium Chloride - Total Nitrogen
น้ำปลา 1 ส.ค. 67 13-16 ส.ค. 67 4,000
ILC 67-35 Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) Method น้ำ 29 ส.ค. 67 9-13 ก.ย. 67 4,000
ILC 67-36 Sulfonamide group for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 4 ธ.ค. 67 16-20 ธ.ค. 67 5,500

หมายเหตุ: * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1) 2Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
2) 3ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศิวิมล/สุวีร์ณัช/กิ่งแก้ว โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 210 หรือ 092-1629449 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2566

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
PT01-6601 Tetracycline group for 2Confirmatory method กุ้ง 5 ม.ค. 66 16-20 ม.ค. 66 5,500
PT02-6602 ß-agonist (Salbutamol, Clenbuterol)
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
ปัสสาวะสุกร 26 ม.ค. 66 6-10 ก.พ. 66 8,500
PT04-6603 Histamine เนื้อปลา 23 ก.พ. 66 13-17 มี.ค. 66 5,000
1PT09-6604 Moisture - Hot air oven - Moisture balance Method เนื้อปลา 23 ก.พ. 66 13-17 มี.ค. 66 2,000
1PT09-6605 NaCl -Titration -Auto-titration Method เนื้อปลา 23 ก.พ. 66 13-17 มี.ค. 66 2,500
PT08-6606 Pesticide residues (CB, OC, OP & PY)
for 2Confirmatory method
ผักกาดหอม 31 มี.ค. 66 18-21 เม.ย. 66 7,000
PT05-6607 Fluoroquinolone group & Quinolone group
for 2Confirmatory method รวม Oxolinic acid
กุ้ง 27 เม.ย. 66 8-12 พ.ค. 66 5,500
PT05-6608 Fluoroquinolone group for 3Screening Method กุ้ง 27 เม.ย. 66 8-12 พ.ค. 66 5,500
PT03-6609 As, Cu, Cd, Hg & Pb เนื้อปลา 25 พ.ค. 66 12-16 มิ.ย. 66 5,000
PT06-6610 Nitrofuran metabolites (AHD, AMOZ, AOZ & SEM)
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 25 พ.ค. 66 12-16 มิ.ย. 66 5,500
1PT06-6611 Nifursol metabolites (DNSH) กุ้ง 25 พ.ค. 66 12-16 มิ.ย. 66 5,500
PT07-6612 Malachite green, Leucomalachite green
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 29 มิ.ย. 66 10-14 ก.ค. 66 5,500
PT07-6613 Crystal violet for 2Confirmatory method กุ้ง 29 มิ.ย. 66 10-14 ก.ค. 66 5,500
PT11-6614 Sulfur dioxide for 2Confirmatory method กุ้ง 3 ส.ค. 66 15-18 ส.ค. 66 5,000
1PT17-6615 Color (ADMI method) น้าเสีย 3 ส.ค. 66 15-18 ส.ค. 66 5,000
PT12-6616 Phosphorus as P2O5
- Total Phosphorus as P2O5
- Polyphosphate as P2O5
กุ้ง 24 ส.ค. 66 4-8 ก.ย. 66 5,000
1PT16-6617 Acid value น้ำมันปาล์ม 24 ส.ค. 66 4-8 ก.ย. 66 5,000
1PT16-6618 Peroxide value น้ำมันปาล์ม 24 ส.ค. 66 4-8 ก.ย. 66 5,000
1PT15-6619 Sulfur dioxide for 2Confirmatory method แป้งมันสำปะหลัง 4 ต.ค. 66 16-18 ต.ค. 66 5,000
1PT18-6620 Aerobic Plate Count แป้งมันสำปะหลัง 24 ส.ค. 66 16-18 ต.ค. 66 3,000
1PT19-6621 Yeasts & Molds แป้งมันสำปะหลัง 24 ส.ค. 66 16-18 ต.ค. 66 3,500
PT14-6622 Chloramphenicol
- 2Confirmatory method
- 4Test kit
กุ้ง 26 ต.ค. 66 6-10 พ.ย. 66 5,500
PT13-6623 Sulfonamide group for 2Confirmatory method กุ้ง 29 พ.ย. 66 12-15 ธ.ค. 66 5,500

หมายเหตุ: * ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีจัดส่งไปต่างประเทศ, เอกสารภาษาอังกฤษ หรือออกใบเสร็จในนามต่างประเทศ โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายกับผู้ประสานงาน
1) 1เป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010
2) 2Confirmatory method คือ การทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบ เช่น HPLC, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS เป็นต้น
3) 3Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
4) 4ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
สำหรับห้องปฏิบัติการที่ประสงค์ส่งผลทดสอบมากกว่า 1 วิธี โปรดแจ้งพร้อมการสมัคร หรืออย่างช้าภายในวันที่ปิดรับสมัครโปรแกรม

รายการโปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566

รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
*ราคา(บาท)
ILC 66-24 Tetracycline group for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 5 ม.ค.66 16-20 ม.ค.66 5,500
ILC 66-25 ß-agonist
- 1Confirmatory method
- 3Test kit
เนื้อหมู 26 ม.ค.66 6-10 ก.พ. 66 5,500
ILC 66-26 Glyphosate acid & Glyphosate Isopropylammonium Glyphosate IPA 48% SL 26 ม.ค.66 6-10 ก.พ. 66 7,500
ILC 66-27 Pesticide residues for 2Screening Method
- GPO Test kit
-GT Test kit
ผักกาดหอม 31 มี.ค. 66 18-21 เม.ย. 66 7,000
ILC 66-28 Cypermetrin Cypermetrin 35% EC 31 มี.ค. 66 18-21 เม.ย. 66 7,500
ILC 66-29 Flumequine for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 27 เม.ย. 66 8-12 พ.ค. 66 5,500
ILC 66-30 Sulfur dioxide for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 3 ส.ค. 66 15-18 ส.ค. 66 5,000
ILC 66-31 Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) Method น้ำ 3 ส.ค. 66 15-18 ส.ค. 66 4,000
ILC 66-32 Sulfonamide group for 2Screening Method
- 3Test kit
กุ้ง 29 พ.ย. 66 12-15 ธ.ค. 66 5,500
ILC 66-33 NaCl & Total Nitrogen น้ำปลา 29 พ.ย. 66 12-15 ธ.ค. 66 4,000

หมายเหตุ: * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1) 1Confirmatory method คือ การทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบ เช่น HPLC, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS เป็นต้น
2) 2Screening method คือ การทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบในการทดสอบ เช่น Test kit เป็นต้น
3) 3ชุดทดสอบ (Test Kit) โปรดส่งข้อมูล Brand/Specificity แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
4) 4ปริมาณตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการและเพียงพอต่อการทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศิวิมล/สุวีร์ณัช/กิ่งแก้ว โทร 0-2940-6881-3 ต่อ 210 หรือ 092-1629449 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668