• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการตรวจสอบ
นายเที่ยงธรรม พลโลก
กรรมการตรวจสอบ
นายกรพล ภัคโชติธนากุล
เลขานุการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668