• รูปหน้าบริการ
January 2024
February 2024
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668