พบ “น้ำพริกหนุ่ม” ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน

on .

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก พบน้ำพริกหนุ่ม 7 ตัวอย่าง มีปริมาณสารกันบูดเกินมาตรฐาน โดยพบปริมาณกรดเบนโซอิกตั้งแต่ 890.32 -5649.43 มก./กก. ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และ ประเภทกรดซอร์บิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 1000 มก./กก. ในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส

ทั้งนี้มีน้ำพริกหนุ่ม 8 ตัวอย่าง ที่ตรวจพบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก แต่ไม่เกินมาตรฐาน (ไม่เกิน 500 มก./กก.) โดยตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบเล็กน้อย อาจเป็นกรดเบนโซอิกจากธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้มาจากการเติมโดยผู้ผลิต เพราะสารกันบูดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการถนอมอาหาร และ พบเพียง 2 ตัวอย่าง ที่ตรวจไม่พบสารกันบูด

ดังนั้น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ขอเชิญชวนผู้ประกอบการนำน้ำพริกหนุ่ม ไปตรวจทดสอบหาสารกันบูด และ สารปนเปื้อนอื่นๆในอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถส่งสินค้าตรวจสอบได้ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา กรุงเทพมหานคร และ 1 ศูนย์บริการรับส่งตรวจอย่าง ที่ สุราษฎร์ธานี

อันตรายจากสารกันบูดหากได้รับในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนหรือปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย และหากได้รับเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia) ที่อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออก ตัวเขียว เป็นลม และหมดสติ ซึ่งอันตรายมากหากเกิดในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภาวะซีด หรือผู้ที่เป็นโรคเลือดได้ ส่วนการรับประทานอาหารที่มีสารกันบูดในปริมาณน้อยแต่บริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจก่อให้เกิดพิษสะสมในร่างกายอย่างเรื้อรัง ซึ่งสารบางชนิดอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้


Logo Slider (thai)

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668