อบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารแบบ In House รุ่นที่ 1 ปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดอบรมหลักสูตร มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการ แบบ In House Training ให้กับกลุ่มธุรกิจการร้านอาหาร

Central Lab Thai เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เครือข่ายอาหารปลอดภัย โดย Central Lab Thai ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/cltacademy17/

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(clt-academy)
โทร: 02-9405993 ต่อ274
มือถือ:0985863866
ไลน์:@cltacademy
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668