“เซ็นทรัลแล็บไทย”ลุยพัฒนาศักยภาพระบบตรวจรับรองการผลิตทางการเกษตร

“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือ “ดี-แอกเสิร์ท” พัฒนาศักยภาพระบบตรวจรับรองการผลิต โดยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ดิน ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และตรวจรับรองระบบผลิตทั้งในห้องปฏิบัติการและ on site โดยเทคโนโลยีขั้นสูง ร่วมกับ นายสัณห์ อุทยารัตน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้หรือบริการ ในด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ (Lab-Testing) อาทิ คุณภาพน้ำ ดิน ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง สารพิษจากเชื้อราและความชื้น และ นอกห้องปฏิบัติการ (Non-Lab) อาทิ การตรวจประเมินและรับรองระบบ (CB) บริการสอบเทียบ บริการอบรม การตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ร่วมถึงการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการปลูก ผลิต และจำหน่าย การดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว และได้ผลการทดสอบถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า KasetSure Application บนระบบ iOS และ Andriod เพื่อสร้างสมรรถนะสำหรับตรวจประเมินให้แก่เจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลแล็บไทย และ เกษตรกร ในการตรวจรับรองประเมินแปลง ให้มีความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพที่แม่นยำ

นายสัณห์ อุทยารัตน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการคิดค้น KasetSure Application เนื่องจากเราพบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินรับรองแปลงมีจำนวนมากและยังไม่มีการจัดเก็บที่ดีพอ เราจึงพยายามนำทุกอย่างขึ้นไปอยู่บนระบบออนไลน์ หรือ ระบบคลาวด์ เพื่อลดภาระในส่วนนี้ และง่ายต่อการเรียกดู อีกทั้งเรายังพบว่าแอปพลิเคชั่นนี้ ยังสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตรวจประเมินแปลงของเมื่อผู้ตรวจประเมินแปลงในอนาคต อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานของผู้ตรวจประเมินให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม

นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ระบุว่า เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นแล็บระดับประเทศ ที่มีความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือขั้นสูงในการทำงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมา

ขณะที่ นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย สาขากรุงเทพ ระบุว่า จุดเด่นของเซ็นทรัลแล็บไทย คือการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ความร่วมมือครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบแอปพลิเคชั่น เพราะเชื่อว่าระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินแปลง อีกทั้งยังทำให้การตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด

ที่มา : posttoday

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668