ประกาศที่ 32/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ GC-MS/MS สาขากรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668