ประกาศที่ 47/2564 เรื่อง สอบราคาซื้อขายอะไหล่บำรุงรักษาเครื่อง HPLC

  • เลขที่: 47/2564
  • วันที่: วันอังคาร, 28 กันยายน 2564
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668