ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  • เลขที่: -
  • วันที่: วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
  • สาขา: สาขา-สมุทรสาคร
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668