ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 5 ตำแหน่ง (Electronic Balance) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน สำหรับสอบเทียบงานด้านปริมาตร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668