ประกาศที่ 83/2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อประกันวินาศภัย ประจำปี 2566

  • เลขที่: 83/2565
  • วันที่: วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668