ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบริการ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาเช่า 4 ปี (2566-2569) โดยวิธีสอบราคา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668