ประกาศที่ 25/2566 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Deep Freezer (-80 ถึง -60 องศา) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาเชียงใหม่

  • เลขที่: 25/2566
  • วันที่: วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566
  • สาขา: สาขา-เชียงใหม่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668