การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก ออกอากาศทางช่อง NBT

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668