โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

8 มิถุนายน 2563

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธาน รับฟัง โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน โดยมี ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอขอบเขตโครงการและโอกาสการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รองรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านพืชสมุนไพร/พืชอาหาร

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดสมุนไพร ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก ในปี 2561 สูงถึง 2,241 ล้านบาท โดยประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสมุนไพรในตลาดโลก สูงเป็นอันดับ 8

ด้วยศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้บริการทดสอบวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อการออกใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ส่งเสริมการจัดจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออก

โดยกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ยกตัวอย่างเช่น
- หน่วยงานผู้รับงบประมาณรายจ่ายโดยตรง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- กลุ่มจังหวัด
- สถาบันการศึกษา
- ผู้ประกอบการ SME
- วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขอรับคำแนะนำและบริการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร/เครื่องสำอาง ตามข้อกำหนดและมาตรฐานของรัฐ แบ่งเป็น

การให้บริการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร/เครื่องสำอาง
- บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค ด้านความปลอดภัยอาหาร (ตรวจการปนเปื้อนสารเคมี สารพิษ และสารพิษจากเชื้อรา)
- บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดทำฉลากสำหรับพืชสมุนไพร
- บริการตรวจสารสำคัญหลัก (Major Active Ingredient) ในสมุนไพรแต่ละชนิด
- บริการตรวจประเมินและตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร จากแปลงสมุนไพร เพื่อออกใบรับรอง Certificate of Analysis (COA)

การให้บริการการรับรองระบบการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าต้นทาง
- บริการการรับรองระบบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร/พืชอาหาร (GAP)
- บริการตรวจปัจจัยการผลิต (ดิน/น้ำ/วัตถุดิบ) เพื่อประกอบการรับรองระบบการผลิต

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668